Rośliny

Cryptocoryne wendtii "Florida Sunset"

Cryptocoryne wendtii

Cyrptocoryne wendtii "Florida sunset" to atrakcyjna odmiana wyprowadzona z Cryptocoryne wendtii "Mi Oya"...

czytaj więcej...

Rośliny emersyjne a submersyjne - przejścia między obiema formami

Interakcje hormonalne towarzyszące przejściu w formy submersyjne

W przypadku roślin permanentnie zalewanych wodą dużą rolę odgrywa etylen, jako czynnik wspomagający intensywny wzrost pędów zatapialnych (intensywny wzrost międzywęźli).

Nagromadzenie etylenu jest uznawane za przyczynę wydłużania pędów podczas zalania w celu wyniesienia liści nad powierzchnię wody (Blom et al. 1996) – zapewne mają tu znaczenie czynniki genetyczne warunkujące odporność na okresowe zalewanie. Synteza tego hormonu jest stymulowana przez kwas abscysynowy.


Z dużym prawdopodobieństwem można założyć (nie spotkałem się z takim stwierdzeniem w literaturze), że to właśnie etylen jest odpowiedzialny za odpadanie organów rośliny zalanej wodą – dzieje się tak w przypadku gatunków błotnych dobrze znoszących okresowe podtapianie.

W warunkach submersyjnych, (czyli pod wodą) roślina traci stare liście, budową przypominające liście roślin lądowych na rzecz nowych struktur, przystosowanych do środowiska wodnego.

Cytokininy i światło opóźniają tworzenie strefy odcinającej podczas tego zjawiska, możliwe, że wynikiem tego jest obserwowane dłuższe utrzymywanie się liści emersyjnych na roślinach wprowadzanych do uprawy submersyjnej, w której są zapewnione dobre warunki świetlne (uprawa akwariowa).

Różnorodne doświadczenia wykazały, że w korzeniach zalanych wodą syntetyzowany jest ACC (prekursor etylenu, jego powstaniu sprzyjają warunki beztlenowe), jednak nie ma jego przejścia w etylen, bo enzym przekształcający ACC w etylen - oksydaza ACC, jest aktywny w warunkach tlenowych – może to być powodem tolerancji roślin błotnych na permanentne zalewanie wodą.

W czasie tego procesu dochodzi do obniżenia zwartości tlenu w podłożu, wskutek czego załamaniu ulega nitryfikacja, ponadto w podłożu zaczynają się kumulować toksyczne produkty anaerobowego oddychania bakteryjnego. W takim przypadku hydrofity przystosowują swój system korzeniowy do warunków wodnych.

Przystosowanie to polega przede wszystkim na rozwinięciu przestrzeni komórkowych w korzeniach – powstają wtedy dwa rodzaje aerenchymy.

Aerenchyma lizygenowa - w wyniku lizy komórek kory pierwotnej, czyli programowalnej śmierci, charakterystyczna dla korzeni żyjących w warunkach niedostatku tlenu (Hejnowicz, 2002). Obumieranie komórek jest zaprogramowane genetycznie na poziomie tkanki, tak, że zachowywane są promieniowo ułożone diafragmy komórkowe nie ulegające apoptozie (ich rola została wspomniana przy budowie aerenchymy w artykule poświęconym morfologii roślin wodnych – uniemożliwiają one zalanie kanałów przez wodę, przypisuje się im również funkcję mechaniczną).

Natomiast aerenchyma schizogenowa powstaje przez powiększanie przestworów schizogenowych rośliny w korze pierwotnej korzeni żyjących w wodzie (Hejnowicz, 2002). Przestwory schizogenowe powstają przez rozklejanie komórek na powierzchni blaszek środkowych (Justin i Armstrong, 1996).

Np. u Sagittaria w korzeniach występuje aerenchyma lizygenowa a w pędzie schizogenowa.

Powstanie aerenchymy służy możliwości doprowadzenia tlenu do komórek korzeni jak również wytransportowania go w ich pobliże przez pory korzeniowe powstałe w wyniku formowania aerenchymy.

Transport tlenu w okolice korzeni prowadzi do powstania tzw. „utlenionej ryzosfery”, w której słabo natlenowana woda i cząstki gleby mogą osiągnąć koncentrację tlenu zbliżoną do oryginalnych wartości sprzed zalania. Stwarza to warunki do prowadzenia normalnego metabolizmu korzeniowego nawet w przypadku zalania wodą (Engelaar et al. 1991, Blom et al. 1996)(Rys. 2). Dobrze natleniona okolica korzeni częściowo blokuje absorpcję toksycznych związków siarkowych i manganu składających się na anaerobowe podłoże, które powstało przed wytworzeniem aerenchymy w korzeniach bezpośrednio po zalaniu podłoża wodą.

Dzieje się tak na skutek przeprowadzenia toksycznych komponentów w mniej szkodliwe formy, na skutek procesu utlenienia. Okres przywrócenia prawidłowego metabolizmu korzenia zwykle nie bywa długi, np. u Rumex spp. zastąpienie około 20% korzeni strukturami z aerenchymą zajmuje roślinie około dwóch tygodni od momentu zalania (Blom et al. 1996).

Aerenchymatyczne korzenie roślin zalanych wodą doprowadzają tlen do komórek korzenia, jednak mogą pozbawiać je dostępu związków odżywczych przez tworzenie nierozpuszczalnych fosforanów i komponentów azotowych w czasie wydostawania się tlenu z porów korzeniowych (Tessenow 1978, Baynes 1978, Barko et al. 1991). Niemniej jednak wydajność pobierana minerałów z osadów jest wysoka. Na przykład hydrofit Hydrilla verticillata redukuje ponad 90% dostępnego stężenia azotu w osadach i ponad 30% stężenia fosforu w czasie kilku tygodni (Barko et al. 1991). Transport dolistny uszczupla zasoby związków odżywczych do czasu uzupełnienia puli przez obumarłe szczątki rośliny.

 

Rośliny emersyjne a submersyjne - przejścia między obiema formami
Rysunek 2. Zmiany wywołane zalaniem rośliny bagiennej przez wodę (Na podstawie Falkowski i Raven, 1997; zmodyfikowane).

 

Inne przykłady zjawisk hormonalnych

Kwas abscysynowy nie ogranicza swej roli w roślinie jedynie do stymulacji syntezy innego fitohormonu – etylenu. Jego równie ważną rolą jest wpływ na powstawanie aparatów szparkowych – w czasie procesu odwrotnego do podtapiania, czyli przy przechodzeniu z warunków submersyjnych do emersyjnych (np. w wyniku obniżenia poziomu wód). Roślina wytwarza w takim wypadku liście przystosowane do środowiska powietrznego a kwas abscysynowy determinuje wtedy wzrost skórki prowadząc do powstania aparatów szparkowych.

Ciekawym zjawiskiem jest termogeniczna aktywność innego fitohormonu – kwasu salicylowego, niegdyś określanego jako związek termogenny – kolorygen. U gatunków grzybieni (Nymphaeaceae) spotyka się specjalne przystosowania prowadzące do zwiększenia temperatury kwiatu, co ma związek z efektywniejszym zapyleniem, nawet w niekorzystnych temperaturowo warunkach. Gdy temperatura spada do około 10°C roślina jest w stanie podtrzymać temperaturę kwiatu na 32°C przez okres od 2 do około 4 dni. Dzieje się tak poprzez zmianę metabolizmu komórek, które produkują lotne związki zapachowe. Zdolność ta wyeluowała niezależnie od rodziny Araceae (np. Arun maculatum, Filodendron selloum), której gatunki cechują się podobną funkcją kwasu salicylowego.

Wyprawa do regionu Bodoquena w Brazylii

Wyprawa do regionu Bodoquena w Brazylii

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyprawy do brazylijskiego regionu Bodoquena, gdzie sfotografowano i opisano kilka interesujących stanowisk roślin wodnych...

czytaj więcej...

Sposoby rozmnażania u roślin wodnych

Budowa organów generatywnych i rozmnażanie

Rozmnażanie wegetatywne

Rozmnażanie wegetatywne przeważa u znacznej ilości gatunków roślin wodnych.

A niektóre z hydrofitów, takie jak moczarka kanadyjska, wywłócznik czy rogatek posiadają wysoką zdolność regeneracji i odtwarzania nowych roślin z drobnych odcinków ulistnionego pędu.

Grążele, lotosy czy różne gatunki błotne mogą powstawać z podziemnych pędów w postaci grubych kłączy (Bernatowicz i Wolny, 1974).

Rzęsy rozmnażają się przez podział liściopędu, często przebiega on bardzo szybko, co prowadzi do zarastania powierzchni jezior i stawów.

Do wegetatywnych sposobów rozmnażania zalicza się również tworzenie pączków zimujących – stanowią je wielokomórkowe rozmnóżki wytwarzane na zanurzonych pędach np. żabiścieku (są to tzw. turiony).Turiony wytwarzane są w dużych ilościach i wykazują duży stopień odporności na suszę i niską temperaturę. Pączki zimujące posiadają łuskowate liście zapewniające im ochronę mechaniczną oraz zapasy skrobi w postaci ziaren, których ciężar właściwy większy od wody sprzyja opadaniu pączków na dno. Wraz z nowym sezonem wegetacyjnym wzrasta temperatura, skrobia pęcznieje, przez co maleje ciężar właściwy pączka i wypływa on na powierzchnię gdzie kiełkuje dając nową roślinę. Innym rodzajem pączków są twory powstałe w wyniku skrócenia międzywęźla końcowego odcinka pędu i skupienia liści na jego szczycie. Występują one u takich gatunków jak rogatek, pływacz, moczarka czy wywłócznik. Cechą charakterystyczną tych pączków jest to, że po okresie zimy wydłużają skrócone międzywęźla dając normalnie ulistnione pędy.

 

Rozmnażanie płciowe

Rośliny wodne i błotne są przystosowane do powietrzno-lądowego sposobu zapylania. Jest to bardzo ważna cecha wskazująca na ich lądowe pochodzenie, gdyż w drodze ewolucji wytworzyły one cały system adaptacji związany z uniezależnieniem rozmnażania od środowiska wodnego.

Przystosowania do takiego sposobu rozmnażania utrudniają im generatywne rozmnażanie w wodzie (w przypadku całkowitego zanurzenia), dlatego w procesie kwitnienia wynoszą one kwiatostany nad powierzchnię wody, umożliwiając w ten sposób zapylenie.

Budowa takich kwiatostanów nie różni się znacząco od budowy kwiatów roślin lądowych. Ciekawym zachowaniem roślin wodnych jest proces autogamii, czyli samozapylenia, do którego może dojść w przypadku, gdy normalnie tworzone kwiaty nadwodne nie zostaną wyniesione nad powierzchnię np. w wyniku długotrwałego podniesienia poziomu wody, czy niesprzyjających warunków pogodowych.

Zachowanie takie obserwujemy m.in. u lobelii jeziornej. Dalej posunięta w ewolucji jest jednak hydrogamia roślin naczyniowych, czyli zapylanie przy pomocy wody oraz hydrochoria, czyli rozsiewanie diaspor w środowisku wodnym, co podkreśla specyfikę rozmnażania roślin wodnych.

W zasadzie spotykamy tu pewien paradoks – w drodze ewolucji rośliny naczyniowe uniezależniają swój proces rozmnażania od wody, by po wtórnym opanowaniu środowiska wodnego, ponownie tworzyć przystosowania w związku z obecnością wody. Jedno z tych przystosowań, czyli hydrogamia jest związana z tworzeniem zanurzonych kwiatów.

Słupki a raczej ich znamiona są w takich kwiatach długie, nitkowate i często rozgałęzione, pokryte dodatkowo brodawkami umożliwiającymi przyklejanie się ziaren pyłku. Pyłek takich kwiatów nie posiada egzyny (czyli warstwy zewnętrznej). Do roślin hydrogamicznych należą takie gatunki jak rogatek sztywny, jezierza czy walisneria. U tej ostatniej od podwodnych kwiatów męskich odrywają się pylniki, które wydostając się na powierzchnię wody i są przez nią bierne przenoszone. W tym czasie kwiaty żeńskie po osiągnięciu powierzchni wody otwierają się i przyjmują dryfujące pylniki, po czym kwiat zamyka się i jest wciągany pod wodę.

Strategia rozsiewania nasion u roślin wodnych opiera się na wytworzeniu dużych przestworów komórkowych w łupinie nasiennej lub owocni. Poza tym nasiona i owoce są często nienasiąkliwe, co wraz z przestworami powietrznymi umożliwia im unoszenie się na powierzchni wody.
31

Producenci roślin

Producenci roślin

Który z wymienionych producentów roślin jest Twoim zdaniem nr 1...

Fizjologia roślin wodnych - praca licencjacka

Poniższy artykuł jest treścią pracy licencjackiej Piotra Baszuckiego, twórcy Serwisu roslinyakwariowe.pl pełny tekst pracy w formacie PDF jest dostępny tutaj


Spis treści pracy licencjackiej:

Wstęp 6

Rozdział I. Ekologia roślin wodnych 8

1. Środowisko wodne a lądowe 8

1.1 Fizyczne i czemiczne parametry wody 9

2. Warunki świetlne 10

3. Warunki termiczne 12

4. Warunki gazowe (tlen i dwutlenek węgla) 13

4.1 Tlen 13

4.1 Dwutlenek węgla 14

5. Ważniejsze mineralne czynniki środowiskowe 16

5.1 Związki azotu 16

5.2 Związki fosforu 17

5.2 Związki wapnia i magnezu 20

5.2 Żelazo 21

Rozdział II. Przystosowania anatomiczne i morfologiczne do środowiska wodnego 22

6. Budowa pędu 23

6.1 Tkanka okrywająca 23

6.2 Tkanka mechaniczna 24

6.3 Tkanka powietrzna (aerenchyma) 24

6.4 Tkanka przewodząca 25

6.5 Pędy podziemne 25

7. Budowa liści 26

8. System korzeniowy 29

9. Budowa organów generatywnych i rozmnażanie 30

9.1 Rozmnażanie wegetatywne 30

9.2 Rozmnażanie płciowe 30

 

Rozdział III. Aspekty fizjologiczne roślin wodnych 32

10. Procesy asymilacyjne 32

10.1 Barwniki asymilacyjne 32

10.2 Dobowa intensywność asymilacji 33

10.3 Asymilacja dwutlenku węgla 33

10.4 Fotosynteza 35

11. Procesy transportu 36

11.1 Transport soku ksylemowego do hydatody (daleki transport wody) 36

11.2 Transport wody u roślin submersyjnych 37

11.3 Nietypowy transport gazów 38

12. Procesy transpiracji 39

13. Wzrost i rozwój 41

13.1 Wpływ światła 41

13.2 Wpływ promieniowania nadfioletowego 43

13.3 Wpływ temperatury 45

13.4 Mineralne żywienie 47

13.5 Interakcje hormonalne towarzyszące przejściu w formy submersyjne 49

13.6 Inne przykłady zjawisk hormonalnych 54

13.7 Allelopatia 54

 

Wstęp

Współczesne rośliny wodne są pochodzenia lądowego, na co wskazuje budowa oraz sposób życia tych organizmów. Pojawiły się one około 80 milionów lat temu i od tego czasu wytworzyły różne formy oddalające je od ich lądowych przodków. Dzisiejsze wodne rośliny nasienne stanowią około 5% znanych gatunków roślin. Są one potomkami plastycznych gatunków lądowych, które przez przystosowania anatomiczne, morfologiczne oraz fizjologiczne adaptowały się do życia w wodzie przez wtórne opanowanie tego środowiska. U tych roślin zajmujących wody i bagna wytworzył się hydromorfizm, tj. budowa umożliwiająca bezpośrednie pobieranie z otaczającej wody dwutlenku węgla, tlenu oraz wody wraz z rozpuszczonymi niej solami mineralnymi – bez udziału korzeni. Zwiększa to szanse na przeżycie tych roślin w skrajnych warunkach wodnych


Praca ta ma na celu wykazanie przystosowań roślin wodnych i błotnych do środowiska wodnego. Przystosowań wynikających z warunków ekologicznych, determinujących adaptacje anatomiczno-morfologiczne jak i fizjologiczne. Adaptacje te wynikają z siebie nawzajem i wzajemne się determinują, nie sposób było by, więc przełożyć szale na rzecz anatomii, morfologii czy fizjologii bez kolejnego omówienia każdej z nich. Jakkolwiek starałem się skoncentrować na fizjologicznym charakterze adaptacji roślin wodnych – jako na najbardziej ciekawym i niezbyt jeszcze dogłębnie zbadanym problemie. Informacje dostępne w podręcznikach ogólnofizjologicznych, na temat roślin wodnych zawierają zwykle informacje szczątkowe, poparte przypuszczeniami lub zbyt ogólnikowe w stosunku do dość bogatej flory wodnej. Nie znaczy to, ze takich informacji brak – są one jednak często trudnodostępne, na czym cierpi m.in. cała rzesza akwarystów, którzy do bezproblemowej uprawy roślin wodnych powinni znać podstawowe sprawy związane z adaptacją i wymaganiami tych roślin (szczególnie fizjologicznymi w przypadku mineralnego żywienia).

W niniejszej pracy skoncentruję się na wodnych (obligatoryjnie submersyjnych) i błotnych (ziemno-wodnych) gatunkach roślin nasiennych a także mszakach i paprotnikach zajmujących podobne siedliska. Przedmiotem pracy są gatunki zarówno zanurzone jak i częściowo wynurzone (w wielu przypadkach dochodzi do zmiany tych form) a także rośliny bagienne, – czyli gatunki, których korzenie znajdują się w podłożu przesyconym wodą, często rośliny terenów okresowo zalewanych. Kwestię glonów starałem się pominąć ze względu na ramy tej pracy, jednak zawarłem w niej odniesienia m.in. do gatunków z grupy zielenic tam, gdzie takie odwołania były niezbędne do wykazania istotnych powiązań.

Obecnie biologia sięga po coraz dokładniejsze metody rozwiązywania kwestii spornych i na wynikach tych opracowań starałem się bazować w odniesieniu do danych ze starszej literatury.

Poniższy artykuł jest treścią pracy licencjackiej Piotra Baszuckiego, twórcy Serwisu roslinyakwariowe.pl pełny tekst pracy w formacie PDF jest dostępny tutaj

 

Poszukiwanie roślin w BrazyliiRelacja Chrisa Lukhaupa z wyjazdu ro Brazylii w poszukiwaniu roślin wodnych.

czytaj więcej...

Lista nazw roślin akwariowych

Wykaz nazw roślin akwariowych opracowany przez KMRW w roku 1989

Wykaz ten uwzględnia zmiany w taksonomii roślin wprowadzone do roku 1998, obecnie trwają prace nad nową wersją wykazu wzbogaconą o nowe gatunki i uwzględniającą najnowszą taksonomię1. Acorus gramineus Soland
Tatarak japoński
2. Acorus gramineus Soland var. pusillus (Sieb.) Engl.
 Tatarak japoński karłowaty
3. Acorus gramineus Soland cv. decoratus Hort.
 Tatarak japoński forma ozdobna
4. Acorus gramineus 'Giganteus'
Tatarak trawiasty forma olbrzymia
5. Acorus gramineus Soland f. aureovariegatus
 Tatarak trawiasty forma paskowana
4. Alisma gramineum Erhardt
Żabieniec trawolistny
5. Alternanthera reineckii Briq.
Alternantera Reineka forma bzowa (liliacina)
Alternantera Reineka forma różowa (rosaefolia)
Alternantera Reineka forma zielona
Alternantera Reineka forma bordowa
6. Alternanthera sessilis (L.)DC.
Alternantera bezszypułkowa
7. Alternanthera sessilis cv.rubra
Alternantera bezszypułkowa forma czerwona
8. Ammania gracilis Guill. et Perrot.
Amania wysmukła
9. Ammania senegalensis Lam.
Amania senegalska
10. Anubias afzelii Shott
Anubias Afzela
11. Anubias barteri var. barteri
Anubias Bartera
12. Anubias barteri var. angustifolia(Engler) Crusio
 Anubias Bartera wąskolistny
 Anubias wąskolistny
13. Anubias barteri var. caladifolia Engler
 Anubias Bartera kaladiolistny
14. Anubias barteri var. glabra N.E. Brown
 Anubias Bartera lancetowaty
 Anubias lancetowaty
15. Anubias barteri var. nana (Engler) Crusio
 Anubias Bartera niski
 Anubias nana
16. Anubias gigantea Chevalier et Huthinson
 Anubias olbrzymi
17. Anubias gilletii De Wildeman et Durand
 Anubias Gilleta
18. Anubias gracilis Chevalier et Huthinson
 Anubias wysmukły
19. Anubias hastifolia Engler
 Anubias włóczniolistny
20. Anubias heterophylla Engler
 Anubias fałdolistny
 Anubias kongijski
21. Anubias pynaertii De Wildeman
 Anubias Pynaerta
22. Aponogeton bernierianus (Decne) Hook f.
 Aponogeton Berniera
23. Aponogeton boivinianus Baill. ex Jum.
 Aponogeton boiviński
24. Aponogeton bullosus Van Br.
 Aponogeton pęcherzykowaty
25. Aponogeton capuronii Van Br.
 Aponogeton Capurona
26. Aponogeton crispus Thunb.
 Aponogeton kędzierzawy
27. Aponogeton decaryi Jum.
 Aponogeton Decaryego
28. Aponogeton dioecus J. Boss.
 Aponogeton rozdzielnopłciowy
29. Aponogeton distachyon L.f.
 Aponogeton dwukłosowy
30. Aponogeton echinatus Roxb.
 Aponogeton kolczastonasienny
31. Aponogeton elongatus var. elongatus F.Muell. ex Bth.
 Aponogeton australijski odmiana wydłużona
32. Aponogeton elongatus var. latifolius Van Br.
 Aponogeton australijski odmiana szerokolistna
33. Aponogeton elongatus var. longifolius Van Br.
 Aponogeton australijski odmiana długolistna
34. Aponogeton elongatus var. strigous Van Br.
 Aponogeton australijski odmiana skąpolistna
35. Aponogeton jakobsenii Van Br.
 Aponogeton Jacobsena
36. Aponogeton longiplumulosus Van Br.
 Aponogeton długozalążkowy
37. Aponogeton loriae Martelli
 Aponogeton mały
38. Aponogeton madagaskariensis (Mirb.) Van Br.
 Aponogeton madagaskarski
39. Aponogeton natans (L.) Engl. et Krause
 Aponogeton pływający
40. Aponogeton rigidifolius Van Br.
 Aponogeton kłączowy
41. Aponogeton stachyosporus De Wit
Aponogeton kłosowy
42. Aponogeton ulvaceus Bak.
 Aponogeton sałatnicowaty
43. Aponogeton undulatus Roxb.
Aponogeton fałdolistny, Aponogeton żyworodny
44. Azolla caroliniana Willd.
 Azola karolińska
45. Azolla filiculoides Lam.
 Azola drobna
46. Azolla pinnata R. Br.
 Azola afrykańska
47. Bacopa amplexicaulis (Pursch) Wettst.
 Bakopa karolińska
48. Bacopa crenata (Beauv.) Hepper
 Bakopa karbowana
49. Bacopa floribunda  (R.Br.) Wettst.
 Bakopa zaostrzona
50. Bacopa lanigera (Cham. et Schlecht.) Wettst.
 Bakopa omszona
51. Bacopa monnieri (L.) Wettst.
 Bakopa Moniera
52. Bacopa myriophylloides (Bentham) Wettst.
 Bakopa okółkowa
53. Bacopa rotundifolia Wettst.
 Bakopa okrągłolistna
54. Barclaya longifolia Wall.
 Barklaja długolistna forma czerwona
 Barklaja długolistna forma zielona
55. Blyxa auberti L.C.Rich.
 Blyksa Auberta
56. Blyxa echinosperma (Clarke) Hook f.
 Blyksa kolczastonasienna
57. Blyxa japonica (Miq.) Maxim.
 Blyksa japońska
58. Blyxa novo-guinensis Hart.
 Blyksa nowogwinejska
59. Bolbitis heteroclita (Presl) Ching
 Bolbitis wielkolistny
60. Bolbitis heudelotii (Fee) Alst.
 Bolbitis Heudelota
61. Cabomba aquatica Aubl.
 Kabomba wodna
62. Cabomba australis Speg.
 Kabomba południowa
63. Cabomba caroliniana Gray
 Kabomba karolińska
64. Cabomba caroliniana var. paucipartita Ramsh.
 Kabomba karolińska uboga
 Kabomba karolińska forma skrętolistna
65. Cabomba palaeformis Fassett
 Kabomba łopatkowata
66. Cabomba piauhyensis Gardn.
 Kabomba fioletowa
67. Cabomba pulcherrima (Harper) Fassett
 Kabomba czerwona
68. Cabomba schultzii Rataj
 Kabomba Schultza
69. Cabomba warmingii Casp.
 Kabomba Warminga
70. Cardamine lyrata Bunge
 Rzeżucha lirowata
71. Ceratophyllum demersum L.
 Rogatek sztywny
72. Ceratophyllum submersum L.
 Rogatek krótkoszyjkowy
73. Ceratopteris cornuta (P.Beauv.) Lepr.
 Paprotnica szerokolistna
74. Ceratopteris pteroides (Hook.) Hier.
 Paprotnica pływająca
75. Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
 Paprotnica sumatrzańska
76. Crassula aquatica (L.) Schonl.
 Grubosz wodny
77. Crinum calamistratum
 Krynia kędzierzawa
78. Crinum natans Baker
 Krynia pływająca
79. Crinum natans typ.crispa
 Krynia pływająca forma kędzierzawa
80. Crinum purpurascens Herb.
Krynia purpurowa
81. Crinum thajanum Schulze
 Krynia tajlandzka
82. Cryptocoryne affinis Hooker f.
 Kryptokoryna afinis
83. Cryptocoryne alba De Wit
 Kryptokoryna biała
84. Cryptocoryne albida Parker
 Kryptokoryna żebrowa
85. Cryptocoryne amicorum De Wit et Jacobsen
 Kryptokoryna przyjaciół
86. Cryptocoryne aponogetifolia Merrill
 Kryptokoryna aponogetonowa
87. Cryptocoryne auriculata Engl.
 Kryptokoryna uszkowata
88. Cryptocoryne beckettii Thw. ex Trim.
 Kryptokoryna Becketa
89. Cryptocoryne beckettii var. petchii
 Kryptokoryna Becketa odmiana Petcha
90. Cryptocoryne bogneri Rataj
 Kryptokoryna Bognera
91. Cryptocoryne bullosa Becc. ex Engl.
 Kryptokoryna pęcherzykowata
92. Cryptocoryne ciliata (Roxb.) Fisch ex Schott. typ. ciliata
 Kryptokoryna orzęsiona wąskolistna
93. Cryptocoryne ciliata typ. latifolia
 Kryptokoryna orzęsiona szerokolistna
94. Cryptocoryne cognata Schott
 Kryptokoryna pokrewna
95. Cryptocoryne consobrina Schott
 Kryptokoryna siostrzeńca
96. Cryptocoryne  cordata Griff. typ.cordata
 Kryptokoryna sercolistna
 Kryptokoryna paskowana
97. Cryptocoryne cordata typ.siamensis
 Kryptokoryna sercolistna syjamska
 Kryptokoryna syjamska
98. Cryptocoryne cordata typ.blassii
 Kryptokoryna sercolistna Blassa
 Kryptokoryna Blassa
99. Cryptocoryne crispatula Engl. typ.crispatula
 Kryptokoryna skręcona
100. Cryptocoryne crispatula typ.balansae
 Kryptokoryna Balansa
101. Cryptocoryne decus-silvae De Wit
 Kryptokoryna ozdobna
102. Cryptocoryne dewitii Jacobsen
 Kryptokoryna De Wita
103. Cryptocoryne didericii De Wit
 Kryptokoryna Diderica
104. Cryptocoryne edithiae De Wit
 Kryptokoryna Edyty
105. Cryptocoryne elliptica N.E.Br. ex Hook. f.
 Kryptokoryna eliptyczna
106. Cryptocoryne ferruginea Engl.
 Kryptokoryna ciemna
107. Cryptocoryne ferruginea Engl. typ saravacensis
 Kryptokoryna ciemna z Sarawaku
108. Cryptocoryne fusca De Wit typ fusca
 Kryptokoryna czarna
109. Cryptocoryne fusca typ tortilis
 Kryptokoryna czarna skręcona
110. Cryptocoryne gasseri Jacobsen
 Kryptokoryna Gassera
111. Cryptocoryne gomezii Schott
 Kryptokoryna Gomeza
112. Cryptocoryne grabowskii Engl.
 Kryptokoryna Grabowskiego
113. Cryptocoryne griffithii Schott
 Kryptokoryna Griffitha
114. Cryptocoryne jacobseni De Wit
 Kryptokoryna Jacobsena
115. Cryptocoryne keei Jacobsen
 Kryptokoryna Keeia
116. Cryptocoryne lingua Becc. ex Engler
 Kryptokoryna językowata
117. Cryptocoryne longicauda Becc. ex Engler typ longicauda
 Kryptokoryna długoogonkowa
118. Cryptocoryne longicauda Becc. ex Engler typ caudata
 Kryptokoryna długoogonkowa z Johore
119. Cryptocoryne minima Ridl.
 Kryptokoryna mała
120. Cryptocoryne moehlmanii De Wit
 Kryptokoryna Moehlmana
121. Cryptocorynenevillii Trim. ex Hook. f.
 Kryptokoryna Nevilla
122. Cryptocoryne nurii Furtado
 Kryptokoryna Nura
123. Cryptocoryne pallidinervia Engl.
 Kryptokoryna bladoskóra
124. Cryptocoryne parva De Wit
 Kryptokoryna drobna
125. Cryptocoryne pontederifolia Schott typ pontederifolia
 Kryptokoryna pontederiolistna
126. Cryptocoryne purpurea Ridl.
 Kryptokoryna purpurowa
127. Cryptocoryne pygmaea Merr.
 Kryptokoryna karłowata
128. Cryptocoryne retrospiralis (Roxb.) Kunth.
 Kryptokoryna retrospiralna
129. Cryptocoryne schulzei De Wit
 Kryptokoryna Schulza
130. Cryptocoryne scurrilis De Wit
 Kryptokoryna klowna
131. Cryptocoryne spiralis (Retz.) Fisch. ex Widl. typ spiralis
 Kryptokoryna spiralna
132. Cryptocoryne spiralis typ huegelii
 Kryptokoryna spiralna Huegela
133. Cryptocoryne striolata var. striolata De Wit
 Kryptokoryna prążkowana
134. Cryptocoryne striolata Engl. gracilis De Wit
 Kryptokoryna prążkowana wysmukła
135. Cryptocoryne striolata var. ongii De Wit
 Kryptokoryna prążkowana Ong
136. Cryptocoryne Thwaitessii Schott
 Kryptokoryna Thwaitesa
137. Cryptocoryne undulata Wendt
 Kryptokoryna falista
138. Cryptocoryne usteriana Engl.
 Kryptokoryna Usteriana
139. Cryptocoryne verstegii Engl.
 Kryptokoryna oszczepowata
140. Cryptocoryne villosa Jacobsen
 Kryptokoryna kosmata
141. Cryptocoryne walkeri Schott typ walkeri
 Kryptokoryna Walkera
142. Cryptocoryne walkeri typ lutea
 Kryptokoryna Walkera żółta
143. Cryptocoryne walkeri typ legroi
 Kryptokoryna Walkera forma legroi
 Kryptokoryna legroi
144. Cryptocoryne wendti De Wit var.wendti
 Kryptokoryna Wendta
145. Cryptocoryne wendti var. jahnelii Rataj
 Kryptokoryna Wendta odmiana Jahnela
146. Cryptocoryne wendti var. krauteri Rataj
 Kryptokoryna Wendta odmiana Krautera
147. Cryptocoryne wendti var.nana Rataj
 Kryptokoryna Wendta odmiana mała
148. Cryptocoryne wendti var.rubella Rataj
 Kryptokoryna Wendta odmiana czerwona
149. Cryptocoryne willisii Reitz typ x willisii
 Kryptokoryna Willisa
150. Cryptocoryne willisii typ lucens
 Kryptokoryna Willisa błyszcząca
151. Cryptocoryne zewaldiae De Wit
 Kryptokoryna Zewalda
152. Cryptocoryne zonata De Wit
 Kryptokoryna fioletowa
153. Cryptocoryne zukalii Rataj
 Kryptokoryna Zukala
154. Didiplis diandra (Nutt.) Wood
 Peplis dwupręcikowy
155. Echinodorus amazonicus Rataj
 Żabienica amazońska
156. Echinodorus andrieuxi (Hook. et Arn) Small var.andrieuxii
 Żabienica Andrieuksa
157. Echinodorus andrieuxi var. longistylis (Buch.) Rataj
 Żabienica długoogonkowa
158. Echinodorus angustifolius Rataj
 Żabienica długolistna
159. Echinodorus argentinensis Rataj
 Żabienica argentyńska
160. Echinodorus aschersonianus Graebner
 Żabienica Aschersona
 Żabienica Aschersona sztywnolistna
161. Echinodorus aschersonianus Rataj
 Żabienica boliwijska
162. Echinodorus barthii Rataj
 Żabienica Bartha
163. Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett
 Żabienica Berteroi
164. Echinodorus bleheri Rataj
 Żabienica Blaher
165. Echinodorus bracteatus Mich. var.bracteatus
 Żabienica ekwadorska
166. Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.
 Żabienica sercolistna
167. Echinodorus fluitavs Fassett
 Żabienica pływająca
168. Echinodorus grandulosus Rataj
 Żabienica żołędzia
169. Echinodorus glaucus Rataj
 Żabienica niebieskawa
170. Echinodorus gracilis Rataj
 Żabienica wysmukła
171. Echinodorus grandiflorus (Cham. et Schlecht.) Mich.
 Żabienica wielkokwiatowa
172. Echinodorus grisebachii Small
 ŻabienicaGrisebacha
173. Echinodorus horemanii Rataj
 Żabienica Horemana czerwona
 Żabienica Horemana pośrednia
 Żabienica Horemana zielona
174. Echinodorus horizontalis Rataj
 Żabienica pozioma
175. Echinodorus intermedius (Mart.) Griseb.
 Żabienica pośrednia
176. Echinodorus isthmicus Fasset
 Żabienica wąskolistna
177. Echinodorus latifolius Rataj
 Żabienica szerokolistna
178. Echinodorus longipetalus Mich.
 Żabienica długopłatkowa
179. Echinodorus longiscapus Arech.
 Żabienica długołodygowa
180. Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mich.
 Żabienica wielkolistna
181. Echinodorus maior (Mich.) Rataj
 Żabienica wielka
182. Echinodorus nymphaeifolius (Griseb.) Rataj
 Żabienica grzybieniowata
183. Echinodorus ovalis Wright
 Żabienica owalna
184. Echinodorus opacus Rataj
 Żabienica matowa
185. Echinodorus osirir Rataj
 Żabienica Ozyrysa
186. Echinodorus palaefolius (Nees et Mart.) Macbr.
 Żabienica łopatkolistna
187. Echinodorus paniculatus Mich.
 Żabienica wiechowata
188. Echinodorus parviflorus Rataj
 Żabienica łamliwa
189. Echinodorus pellucidus Rataj
 Żabienica przejrzysta
190. Echinodorus portoalegrensis Rataj
 Żabienica z Porto Alegre
191. Echinodorus pubescens (Mart.) Seubert
 Żabienica omszona
192. Echinodorus quadricostatus Fassett var. quadricostatus
 Żabienica czterożebrowa
193. Echinodorus quadricostatus var. magdalenensis (Fassett) Rataj
 Żabienica czterożebrowa kolumbijska
194. Echinodorus quadricostatus var. xinguensis Rataj
 Żabienica czterożebrowa brazylijsk
195. Echinodorus scaber Rataj
 Żabienica szorstka
196. Echinodorus subulatus (Mart.) Griseb.
 Żabienica oskrzydlona
197. Echinodorus tenellus (Mart.) Buch.
 Żabienica delikatna
198. Echinodorus uruguayensis Arech.
 Żabienica urugwajska
199. Egeria densa Planch.
 Moczarka argentyńska
200. Egeria najas Planch.
 Moczarka wąskolistna
201. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth
 Hiacynt lazurowy
202. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
 Hiacynt wodny
203. Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb.
 Hiacynt różnolistny
204. Eichhornia natans (Beauv.) Solms
 Hiacynt pływający
205. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
 Sitowie igłowate
206. Eleocharis minima Kunth
 Sitowie mniejsze
207. Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link
 Sitowie drobne
208. Eleocharis vivipara Link
 Sitowie żyworodne
209. Elodea callitrichoides (L.C.Rich.) Casp.
 Moczarka rzęślowata
210. Elodea canadensis (Rich.) Rich.
 Moczarka kanadyjska
211. Elodea ernestiae St. John
 Moczarka Ernesta
212. Elodea granatensis Humb. ex Bonpl.
 Moczarka południowoamerykańska
213. Elodea nuttallii (Planch.) St. John
 Moczarka delikatna
214. Eusteralis stellata (Lour.) Panigr.
 Gwiezdnik okółkowy
215. Fontanalis antipyretica L.
 Zdrojek zwyczajny
216. Glossostigma elationoides Benth.
 Języcznik australijski
217. Gymnocoronis spilanthoides DC.
 Gymnokoronis dębolistny
218. Hemianthus micranthemoides Nutt.
 Hemiantus zwyczajny
219. Heteranthera dubia (Jacq.) Mac Mill.
 Heterantera trawiasta
220. Heteranthera reniformis Ruiz et Pav.
 Heterantera nerkokształtna
221. Heteranthera zosterifolia Mart.
 Heterantera paskowana
222. Hottonia inflata Ell.
 Hottonia nastroszona
223. Hottonia palustris Ell.
 Hottonia bagienna
224. Houttuynia cordata Thunb.
 Hutunia sercowata
225. Hydrocleis martii
 Hydrokleis szklarniowy
226. Hydrocleis nymphoides (Willd.) Buch.
 Hydrokleis grzybieniowaty
227. Hydrocotyle leucocephala Cham. et Schlecht.
 Hydrokotyle nerkolistne
228. Hydrocotyle verticillata (A.Rich.) Fern.
 Hydrokotyle okółkowe
229. Hydrocotyle vulgaris L.
 Wąkrotka pospolita
230. Hydrotrix gardneri Hook. f.
 Hydrotris brazylijski
231. Hydrotriche hottoniiflora Zucc.
 Hydrotriche madagaskarskie
232. Hygrophila angustifolia R.Br.
 Hygrofila wąskolistna
233. Hygrophila balsamica
 Hygrofila balsamiczna
234. Hygrophila corymbosa (Bl.) Lindau
 Hygrofila błotna
235. Hygrophila corymbosa typ crispa
 Hygrofila błotna fałdolistna
236. Hygrophila corymbosa typ glabra
 Hygrofila błotna gładka
237. Hygrophila corymbosa typ gracilis
 Hygrofila błotna wysmukła
238. Hygrophila corymbosa typ strigosa
 Hygrofila błotna długolistna
239.Hygrophila difformis (L. f.) Blume
Hygrofila zmienna, Synema
240. Hygrophila guyanensis Nees.
 Hygrofila gujańska
241. Hygrophila lacustris (Schl. et Cham.) Nees
 Hygrofila jeziorna
242. Hygrophila lancea (Thunb) Miq.
 Hygrofila lancetowata
243. Hygrophila polysperma T.Anders.
 Hygrofila wielonasienna
244. Ilysanthes parviflora Benth.
 Ilisantes drobnokwiatowy
245. Isoetes flaccida Schuttlewort
 Poryblin giętkawy
246. Isoetes lacustris L.
 Poryblin jeziorny
247. Isoetes malinverniana Ces. et De Not.
 Poryblin skręcony
248. Isoetes setacea Lam.
 Poryblin szczeciniasty
249. Lagarosiphon cordofanus Casp.
 Lagarosyfon delikatny
250. Lagarosiphon madagascariensis Casp.
 Lagarosyfon madagaskarski
251. Lagarosiphon maior (Ridley) Moss
 Lagarosyfon wielki
252. Lagarosiphon muscoides Harvey
 Lagarosyfon drobny
253. Lagenandra koenigii (Schott) Thw.
 Lagenandra Koengii
254. Lagenandra lancifolia (Schott) Thw.
 Lagenandra lancetowata
255. Lagenandra meeboldi (Engl.) Fisch.
 Lagenandra Meebolda
256. Lagenandra ovata (L>) Thw.
 Lagenandra owalna
257. Lagenandra thwaitesii Engl.
 Lagenandra Thwaitesa
258. Lilaeopsis attenuata (Hook. et Arnott) Fernald
 Lileopsis zawleczony
259. Lilaeopsis brasiliensis ( Glazion) Affolter
 Lileopsis brazylijski
260. Lilaeopsis novae-zelandie (novozelandica) (Gandover) A.W.Hill
 Lileopsis nowozelandzki
261. Lilaeopsis polyantha (Gandover) H.J. Eichler
 Lileopsis australijski
262. Limnobium laewigatum (Humb. et Bonpl.) Heine
 Limnobium południowoamerykańskie
263. Limnobium spongia (Bosc.) Steud.
 Limnobium gąbczaste
264. Limnophila aquatica (Roxb.) Alst.
 Limnofila wodna
265. Limnophila aromatica (Lmk.) Merr.
 Limnofila pachnąca
266. Limnophila glabra (Benjamin) Kerr
 Limnofila gładka
267. Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth.
 Limnofila różnolistna
268. Limnophila indica (L.) Druce
 Limnofila indyjska
269. Limnophila sessiliflora (Vahl.) Bl.
 Limnofila bezszypułkowa
270. Lobelia cardinalis L.
 Lobelia szkarłatna
271. Ludwigia alternifolia L.
 Ludwigia skrętolistna
272. Ludwigia arcuata Walt.
 Ludwigia drobna
273. Ludwigia brevipes (Long) Eames
 Ludwigia bezogonkowa
274. Ludwigia glandulosa Walter
 Ludwigia żołędna
275. Ludwigia inclinata (L.f.) Raven
 Ludwigia nachylona
276. Ludwigia natans Ell.
 Ludwigia pływająca
277. Ludwigia palustris (L.) Ell.
 Ludwigia błotna
278. Ludwigia repens Forster
 Ludwigia płożąca forma czerwona
 Ludwigia płożąca forma zielona
279. Ludwigia repens x arcuata
 Ludwigia wąskolistna
280. Lysimachia nummularia L.
 Tojeć rozesłana
281. Marsilea crenata Presl.
 Marsylia zmiennolistna
282. Marsilea drummondii A.Br.
 Marsylia Drummonda
283. Marsilea exarata Braun
 Marsylia drobna
284. Marsilea hirsuta R.Br.
 Marsylia kolczasta
285. Mayaca fluviatilis Aubl. (syn. M. vandellii)
 Majaka rzeczna
286. Mayaca selloviana Schkuhr
 Majaka różowa
287. Micranthemum umbrosum (Walt.) Blake
 Mikrantemum okrągłolistne
288. Microsorium pteropus (Bl.) Ching
 Mikrozorium oskrzydlone
289. Myriophyllum alterniflorum DC.
 Wywłócznik skrętoległy
290. Myriophyllum aquaticum Verdcourt
 Wywłócznik brazylijski
291. Myriophyllum elatinoides Gaud.
 Wywłócznik jodłowaty
292. Myriophyllum hippuroides Nutt. ex Torr. et Gray
 Wywłócznik czerwony
293. Myriophyllum matogrossense Hoehne
 Wywłócznik rdzawy
294. Myriophyllum propinquum A. Cunningham
 Wywłócznik nowozelandzki
295. Myriophyllum scabratum Michaux ( M.pinnatum (Walt.) B.S.P.)
 Wywłócznik pierzasty
296. Myriophyllum spicatum L.
 Wywłócznik kłosowy
297. Myriophyllum ussuriense
 Wywłócznik ussuryjski
298. Myriophyllum verticillatum L.
 Wywłócznik okółkowy
299. Najas guadelupensis (Spreng.) Magn.
Najas mały
300. Najas indica (Willd.) Cham.
Najas indyjski
301. Nesaea crassicaulis  (Guill. et Perrott.) Koehne- nesaea
 Nesea grubołodygowa
302. Nesaea pedicellata Hiern
 Nesea szypułkowa
303. Nesaea sp.
 Nesea czerwonolistna
304. Nuphar advena Ait.
 Grążel amerykański
305. Nuphar japonica DC.
 Grążel japoński
306. Nuphar lutea (L.) Smith
 Grążel żółty
307. Nuphar pumila (Timm) DC.
 Grążel mały
308. Nuphar sagittifolia Pursh
 Grążel strzałkowaty
309. Nymphaea x daubeniana Hort. ex O.Thom.
 Grzybień żyworodny
310. Nymphaea lotus L.
 Grzybień egipski
311. Nymphaea micrantha Guill. et Perr.
 Grzybień drobnokwiatowy
312. Nymphaea stellata Willdenow
 Grzybień gwiaździsty
313. Nymphaea zenkeri Gilg.
 Grzybień tygrysi czerwony
 Grzybień tygrysi zielony
314. Nymphoides aquatica (Walt.) O.Kuntze
 Grzybieńczyk bananowy
315. Nymphoides humboldtiana (H.B.K.) O. Kuntze
 Grzybieńczyk Humboldta
316. Nymphoides indica (L.) O. Kuntze
 Grzybieńczyk indyjski
317. Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze
 Grzybieńczyk wodny
318. Orontium aquaticum L.
 Orontium bagienne
319. Ottelia alismoides (L.) Pers.
 Otelia żabieńcowata
319. Ottelia ulvifolia (Planchon) Walpers
 Otelia czerwona
321. Phyllanthus fluitans Mull.Arg.
 Filantus pływający
322. Pillularia americana A.Braun
 Gałuszka amerykańska
323. Pistia stratiotes L.
 Piscja osokowata
324. Potamogeton gayii A.Benn.
 Rdestnica Gaya
325. Potamogeton mlaianus Miquel
 Rdestnica malajska
326. Potamogeton marcarensis Chamm. et Schlecht.
 Rdestnica madagaskarska
327. Potamogeton octandurs Poir
 Rdestnica ośmiopręcikowa
328. Proserpinaca pectinata Lam.
 Pełzacz grzebieniowaty
329. Proserpinaca palustris L.
 Pełzacz bagienny
330. Ranalisma humile (Kunth) Hutch.
 Ranalisma niska
331. Riccia fluitans L.
 Wgłębka pływająca
332. Ricciocarpus natans (L.) Corda
 Wgłębkowiec powierzchniowy
333. Rorippa aquatica (Eat.) Palm. et Steyerm.
 Rukiew wodna
334. Rotala indica (Willd.) Koechne
 Rotala indyjska
335. Rotala macrandraKoechne
 Rotala makrandra
336. Rotala rotundifolia (Roxb.) Koechne
 Rotala okrągłolistna
337. Rotala wallichii ( Hook. f.) Koechne
 Rotala okółkowa
338. Sagittaria graminea Michaux var. graminea
 Strzałka trawiasta
339. Sagittaria graminea var. platyphylla Engelm.
 Strzałka trawiasta zaostrzona
340. Sagittaria graminea var. teres S.Wats.
 Strzałka trawiasta mała
341. Sagittaria graminea var. weatherbiana (Fern.) Bogin
 Strzałka trawiasta zaokrąglona
342. Sagittaria subulata (Watson) J.G.Smith var. gracillima
 Strzałka delikatna
343. Sagittaria subulata (Glueck) Bogin var. kurziana
 Strzałka szeroka
344. Sagittaria subulata (Nuttall) Buchenau var. pusilla
 Strzałka drobna
345. Sagittaria subulata (L.) Buch. var. subulata
 Strzałka skrzydlasta
346. Salvinia auriculata Aubl.
 Salwinia uszkowata
347. Salvinia cuculata Roxb. ex Bory
 Salwinia kukułkowata
348. Salvinia minima Baker
 Salwinia mała
349. Salvinia natans (L.) All.
 Salwinia pływająca
350. Salvinia oblongifolia Mart.
 Salwinia podłużna
351. Salvinia rotundifolia Willd.
 Salwinia okrągłolistna
352. Salvinia sprucei Kuhn
 Salwinia Sprucea
353. Samolus parviflorus Raf.
 Samolus drobnokwiatowy
354. Samolus volerandii L.
 Samolus solankowy
355. Saururus cernuus L.
 Jaszczurzec pochylony
356. Shinnersia rivularis (Gray) King et Robinson
 Szinersia potokowa
357. Spatiphyllom vallisii Regel
 Skrzydłolist Wallisa
358. Spiranthes cernua (L.) Rich.
 Spirantes
 Storczyk spiralny
359. Trapa natans L.
 Kotewka
 Orzech wodny
360. Ultricularia gibba (L.) Brown
 Pływacz karłowaty
361. Ultricularia inflexa Forskal
 Pływacz wiciowaty
362. Vallisneria americana Michx.
 Nurzaniec amerykański
363. Vallisneria asiatica Miki
 Nurzaniec azjatycki
364. Vallisneria asiatica var. bivaensis Miki
 Nurzaniec skrętolistny
365. Vallisneria gigantea Graebn.
 Nurzaniec olbrzymi
366. Vallisneria gracilis F.M.Balley
 Nurzaniec wysmukły
367. Vallisneria neotropicalis Marie-Victorin
 Nurzaniec czerwonawy
368. Vallisneria gigantea x neotropicalis Hort
 Nurzaniec olbrzymi x czerwonawy
369. Vallisneria spiralis L.
 Nurzaniec spiralny
370. Vesicularia dubyana (Muell.) Broth.
 Mech jawajski
371. Villarsia sp.
 Wilarsia
372. Wolfia arrhiza (L.) Wimm.
 Wolfia bezkorzeniowa
 

Elatine hydropiper (Nadwodnik naprzeciwlistny)


Elatine hydropiper (Nadwodnik naprzeciwlistny)

Nazwa potoczna: mini glossostigma

Informacje:

Pochodzenie: Europa (od Hiszpanii po Wielką Brytanię i Skandynawię)
Osiągany rozmiar blaszki liściowej : 2-3mm

Pokrojem przypomina popularny gatunek Glossostigma elatinoides, lecz jest od niej sporo niejsza (liścię osiągają rozmiar 1/10 powierzchni liścia glossostigmy) , dzięki czemu nadaje się na trawnik także do mniejszy zbiorników (60x30x36cm i nano-akwariów).


Sadzenie:
Zakupione rośliny należy wyciągnąć z żelu i rozdzielić na małe fragmenty po kilkadziesiąt sadzonek.
Tak przygotowane grupy należy sadzić pincetą w odległości 2-3cm.

Rośliny po kilku dniach zaczną rozrastać się na wolne przestrzenie podłoża, po kilku tygodniach zagęszczą się i utworzą zwarty trawnik. Dokłady opis oraz film ilustrujący sposób sadzenia roślin po zakupie znajduje się na naszej stronie internetowej.


Roślinę kupisz tutaj.

Galeria roślin akwariowych

Galeria roślin akwariowych

Największa baza roślin akwariowych w języku polskim.
Opracowanie: prof Stefan Kornobis, dr Ryszard Kamiński, mgr Piotr Baszucki, mgr inż. Karel Rataj
Wszelkie prawa zastrzeżone kopiowanie i publikacja części lub fragmentów bez zgody redakcji zabronione.

czytaj więcej...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 

 

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 400 gatunków i odmian roślin.
Ponad 10 000 produktów z wysyłką w 24 godziny lub odbiorem osobistym w Krakowie (obowiązuje rezerwacja).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5


Sklep akwarystyczny

 

 
Copyright © 2001-2019 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.