Galerie

1280l - Marcin Masłowski

Zapraszamy do obejrzenia akwarium o wymiarach 200x80x80cm, które funkcjonuje w szpitalu.…

Akademia Magazynu Akwarium 2019 - nagranie

Zapraszamy do obejrzenia pełnej 4-godzinnej wideorelacji z Akademii Magazynu Akwarium,…

Konkurs Aqua Show Live Rockscaping Contest 2019

Zapraszamy do zagłosowania na najlepsze akwarium konkursu Rockscaping, który odbył się…

Rośliny akwariowe XXI wieku

Zapraszamy do obejrzenia prelekcji Mariusza Pożogi z Laboratorium 313, który opowie Wam o…

Zakładanie akwarium o długości 180cm

Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazowego, prezentującego krok po kroku proces zakładania…

Wyniki 3 edycji konkrsu Aquael

Trzecia edycja Konkursu AQUAEL Aquarium Contest już za nami! W Konkursie wzięło udział 13…

064l - The flow - fifiok

Zapraszamy do obejrzenia kostki o wymiarach 40x40x40cm nawożonej metodą Estimative Index.…

Relacja z Animals Days w Nadarzynie

Tych z Was, którzy nie mogli uczestniczych w spotkaniach akwarystycznych w Nadarzynie -…

360l - kolorowy ogródek

Zapraszamy do obejrzenia akwarium Darka, który zmienił zbiornik 160l na ponad dwukrotnie…

050l - Dragons

Zapraszamy do obejrzenia akwarium zaaranżowanego na kamieniach Dragon Stone, w którym…

 

Online

Serwis przegląda 6616 gości oraz 52 zalogowanych użytkowników.


Procesy tranportu w roślinach wodnych: woda, związki mineralne, gazy

Transport soku ksylemowego do hydatody (daleki transport wody)

Wspomniany przy opisie tkanki przewodzącej epitem (miękisz hydatody) współdziała mniej lub bardziej aktywnie w wydzielaniu wody. Z korzenia w wyniku parcia dociera do niego sok ksylemowy. Parcie to powstaje w walcu osiowym korzeni pobierających wodę, dzięki ciśnieniu osmotycznemu. Substancje osmotyczne nie muszą być obecne w wydzielanym przez hydatody roztworze, ponieważ mogą być wchłaniane przez komórki miękiszu ksylemowego na drodze do hydatody.

Według Hejnowicza (2002) aktywna forma działania miękiszu hydatody (epitemu) polega na wylewaniu się, pod wpływem parcia korzeniowego, wody z elementów trachealnych pomiędzy komórki miękiszu, skąd dalej, w wyniku tego parcia, woda wydostaje się przez szparki wodne. Forma aktywna polega na zmianie składu soku ksylemowego w wyniku oddawania lub pobierania z niego pewnych substancji przez komórki epitemu. W tym przypadku miękisz hydatody ma charakter tkanki gruczołowej, charakteryzuje się komórkami o gęstszej cytoplazmie, a ciśnienie, które wywołuje w celu sekrecji wody przez szparki wodne może różnić się od ciśnienia soku ksylemowego przy wyjściu z wiązki (przed dostarczeniem w okolice epitemu).

Tak zbudowane hydatody służą roślinom wodnym również do usuwania nadmiaru wapnia – jego sole mogą ulegać wytrącaniu na powierzchni hydatody tworząc białe pokłady. Szczegółowe badania nad hydatodami (Pedersen i Sand-Jensen, 1997) zwróciły uwagę na zależność strukturalną hydatod od wieku liści. Badania mikroskopowe wykazały, że na starszych liściach hydatody są czopowane przez macierz mikroorganizmów, która rozwija się na powierzchni liści i tym samym apikalnie otwartych hydatod (inne źródła sugerują także zatykanie hydatod przez różne ekskrementy epidermy jak i samych hydatod np. gumy, woski).

Prawdopodobnie to one ograniczają przepływ wody przez te struktury a więc stan sprawności hydatody wpływa na translokacje makroelementów i hormonów transportowanych z niższych partii rośliny (Pedersen i Sand-Jensen, 1997).


Transport wody u roślin submersyjnych

W porównaniu do swoich błotnych odpowiedników gatunki mogące rosnąć w zanurzeniu mają zredukowany, nie mniej jednak obecny system waskularny, na który składa się ksylem, floem, endoderma i pasemka Casprary’ego - ważne struktury do regulowanego przepływu jonów i wody.

Jak dotąd historyczna wiedza nt. akropetalnego (dowierzchołkowego) transportu w roślinach zanurzonych jest mało przekonywująca ze względu na brak konkretnych eksperymentów.w tej materii. Analiza danych doświadczalnych sugeruje jednak, że transport do wyższych partii rośliny zanurzonej występuje, choć w niskich proporcjach i prawdopodobnie ogranicza się wyłącznie do tkanki waskularnej, jakkolwiek korzenie w podobnym stopniu do liści odgrywają rolę w tym transporcie (Pedersen, 1993).

Za pomocą znakowanej wody Pedersen i San Jensen (1993) wykazali transport akropetalny wody, otrzymując pomiary znacznie przekraczające możliwości zwykłej dyfuzji – wskazywała na to obecność znakowanej wody w młodych liściach badanych makrofitów. Zbadano 9 gatunków makrofitów wodnych, przy czym pomiary transportu nie wskazywały w żadnym z przypadków na bezpośredni związek z ilością tkanki waskularnej. Ponadto badania wykazały, że same korzenie bez udziału liści są w stanie podtrzymać transport pionowy wody, chociaż nieuszkodzone rośliny (z liśćmi) generowały znaczne wyższe wartości pomiarów.

Transport zależał przede wszystkim od światła (produkty fotosyntezy i energia) i malał wraz z wydłużaniem okresu ciemności. Ponadto był silnie związany z procesami energetycznymi korzenia. Powyższe odkrycie popiera generalną ideę dotyczącą roślin nt. głównej roli akropetalnego transportu wody we wspieraniu przepływu związków mineralnych pobieranych przez system korzeniowy, podobnie jak i hormonów produkowanych w korzeniach i przenoszonych do wyżej położonych pędów i liści.

Nietypowy transport gazów

Mała grupa roślin wodnych, do której należy m.in. Lobelia dortmanna rozwinęła nietypowy sposób przyswajania węgla. Jest ona w stanie utylizować duże stężenia, CO2 zawarte w podłożu, pochodzące z intensywnej mineralizacji materii organicznej.

Aerenchyma Lobelia dortmanna jest bardzo dobrze rozwinięta, dodatkowo jej liście zawierają dwie duże luki, które tworzą ciąg wzdłuż krótkiej łodygi (nie przekracza ona 10 cm) a każdy z nich tworzy odgałęzienie do każdego z korzeni. Dzięki systemowi powietrznemu, krótkiej łodydze i pokryciu korzeni kutykulą nieprzepuszczalną dla gazów (zabezpiecza przed dyfuzja CO2 poza komórki ryzodermy) roślina jest w stanie transportować dwutlenek węgla z korzeni w wyższe partie rośliny zamiast dyfundować go poza korzenie do otaczającej wody.

Prowadzi to do powstania rezerwuaru CO2 dla liści. Inaczej zachowuje się tlen – ten wędruje w dół rośliny do korzeni, gdzie jest w ich sąsiedztwie dyfundowany.

Taki system tworzony przez Lobelia dortmanna jest wyjątkiem wśród roślin wodnych, ponieważ typową gospodarkę gazową prowadzają one przede wszystkim za pomocą liści. Zapewne to decyduje o siedliskach zajmowanych przez L. dortmanna – ubogich w związki odżywcze. Zapotrzebowanie tej rośliny na tlen jest niewielkie a podłoże, w którym rośnie jest dobrze natlenione, głównie w wyniku wspomnianego wcześniej intensywnego transportu O2 poza korzenie (Pedersen, 2002).

Falkowski i Raven (1997) twierdzą ponadto, że w przypadku gatunków błotnych okresowo zalewanych, tlen z korzeni do otaczającej wody może przedostawać się przez pory powstałe w trakcie tworzenie pokładu aerenchymy w korzeniach.

 

Procesy transpiracji

Wyparowywanie wody przez wynurzone części hydrofitów nazywa się transpiracją.
U roślin lądowych odbywa się ona przez liście i zielone łodygi. Proces transpiracji nie jest zjawiskiem wyłącznie fizycznym, lecz jest złożonym procesem fizjologicznym czynnie kształtowanym i regulowanym przez sam organizm, jak również uzależnionym od zespołu czynników ekologicznych środowiska wodnego.


Rozróżnia się dwojakiego rodzaju transpirację liści: kutykularną i szparkową. Transpiracja szparkowa polega na uchodzeniu wody w postaci pary wodnej poprzez szparki liściowe. Mechanizm otwierania zamykania szparek oparty jest na zmianie turgoru w komórkach szparkowych. Większemu turgorowi odpowiada większe rozwarcie szparek. Zmniejszeniu turgoru towarzyszy zamknięcie szparki.

Szerokość otwartej szparki sięga kilku mikrometrów (Duda, Gumiński 1962). Ilość szparek na powierzchni liści oraz łodyg asymilujących roślin wodnych wynurzonych bywa różna (np. u Stratiotes aloides 50/m2, u Nuphar luteum 410/m2), na ogół jednak jest bardzo duża i sięga milionów na powierzchni jednej rośliny. Mimo tego łączna powierzchnia szparek nie przekracza na ogół 1-2% ogólnej powierzchni transpirującej rośliny.
39

Transpiracja roślin może znacznie przewyższać parowanie ze swobodnej powierzchni wody. Na ogół jednak u roślin lądowych transpiracja (T) nie przekracza 90% parowania ze swobodnej powierzchni. Jeśli zatem swobodne parowanie (P) przyjąć za 1, to wskaźnik transpiracji T/P wyniesie 0,9. Wskaźnik ten nosi nazwę transpiracji względnej.

Transpiracja względna (T/P) u większości roślin lądowych waha się w granicach od 0,1 do 0,5. Wyższe wskaźniki transpiracji wykazują rośliny wodne zbiorowisk helofitów (roślin bagiennych) niezdolne do przetrzymywania okresów suszy. Transpiracja względna (T/P) strzałki wodnej (Sagittaria sagittifolia) wynosi 0,12, rdestnicy pływającej (Potamogeton natans) 0,50 (Bernatowicz i Wolny, 1974).

Przez szparki uchodzi do atmosfery para wodna zgromadzona w przestrzeniach międzykomórkowych, które tworzą mniej lub więcej ciągły system wentylacyjny w roślinie. Z komórek woda paruje do przestrzeni międzykomórkowych i nasyca wewnętrzną atmosferę rośliny
Jeśli chodzi o światło – to prawie 4/5 energii świetlnej pochłoniętej przez liść ulega przekształceniu w ciepło zużywane do parowania (ciepło parowania). Na miejsce wyparowanej wody dopływa z ulistnionych pędów podwodnych oraz z korzeni do liści powietrznych chłodna woda z otoczenia pędu podwodnego. Dzięki temu roślina nie ulega przegrzaniu pod wpływem światła.

Temperatura w granicach od 30°C do 50°C wzmaga transpirację, co z kolei wpływa na zwiększenie intensywności pobierania wody i transportowanie jej do otoczenia.

Niedosyt pary wodnej w powietrzu pobudza intensywność zarówno parowania ze swobodnej powierzchni wody, jak i proces transpiracji roślin. Taka sytuacja powstaje np. wówczas, gdy przy stosunkowo wysokiej temperaturze powietrze jest nasycone tylko w 50%. Jeśli temperatura spada (pod wieczór), to ta sama ilość pary wystarcza do nasycenia powietrza i w takim wypadu transpiracja i parowanie ustają. To wyjaśnia przyczynę raptownego zahamowania transpiracji wraz z nocnym obniżeniem temperatury.

W takich warunkach pozbawione możliwości transpiracji pary wodnej rośliny wydalają wodę w postaci płynnej. Zjawisko takiego czynnego wydalania wody za pomocą specjalny struktur zwanych hydatodami nazywa się gutacją i zostało już omówione przy transporcie soku ksylemowego do hydatody.

W przypadku roślin submersyjnych transpiracja nie zachodzi, jednak obecność gutacji wskazuje na to, że zachodzi w nich daleki transport wody (Pedersen 1993). Badania ze znakowaną wodą wykazały, że prąd wody powstaje w korzeniu i główny strumień wody jest doprowadzany do najmłodszych liści, zostało to udowodnione na przykładzie pomiarów gutacji, której najwyższe wartości występowały w młodych liściach. Ponadto w przypadku Sparganium emersum daleki transport wody wykazywał zależność od przemian energii w korzeniach. Liście nie przeprowadzały gutacji, gdy korzenie zostały ochłodzone do temperatury 4°C z poziomu 15°C, natomiast wraz ze wzrostem temp. do 25°C gutacja znacząco rosła. Poziom gutacji obniżył się również w wyniku dodania wanadu w pobliże korzeni. Pedersen zakłada prawdopodobieństwo fenomenu w przypadku roślin żyjących w zanurzeniu – ich system przewodzący wodę może zachowywać się jak system translokacyjny dla związków odżywczych pobieranych z bogatego podłoża, co zapewniałoby maksymalny wzrost tych roślin.

Wiatr silnie powiększa transpirację np. u rzęsy (Lemna minor) gdyż wywołany ruch wody powietrza usuwa parę wodną nagromadzoną nad powierzchnią organu transpirującego, przez co wzrasta podstawowy czynnik ułatwiający transpirację – niedosyt pary wodnej.

Dobowy przebieg transpiracji uwarunkowany jest temperaturą powietrza, intensywnością światła oraz koncentracją pary wodnej w powietrzu,. W miarę wzrostu temperatury i natężenia światłą transpiracja wzrasta a maksymalne jej natężenie obserwuje się we wczesnych godzinach popołudniowych. W godzinach wieczornych transpiracja gwałtownie maleje wskutek przymknięcia szparek i nocą osiąga wartość zbliżoną do zera.

Zobacz także

Made in ADA Concept BookMade in ADA Concept Book
Firma ADA na wzór firmy Apple wypuściła anglojęzyczną wersję albumu poświęconego rozwiązaniom koncepcyjnym zastosowanym w swoich...
Dostawa AquaForestDostawa AquaForest
Miło nam poinformować o dużej dostawie nawozów i podłoży marki AquaForest. Znajdziecie wśród nich jeden z lepszych preparat&...
ADA Amazonia II - wielki powrótADA Amazonia II - wielki powrót
Amazonia II był udoskonaloną wersją znanego podłoża japońskiej firmy ADA. Nie barwiła wody, nie rozpadała się i nie powodowała tak duż...
Rzut oka na wnętrze plantacji TropicaRzut oka na wnętrze plantacji Tropica
Zapraszamy do obejrzenia ciekawie zmontowanego filmu prezentującego wnętrze duńskiej plantacji Tropica, z której pochodzą rośliny dost...
Nowe opakowania substratu JBL AquabasisNowe opakowania substratu JBL Aquabasis
Firma JBL zmieniła szatę graficzną opakowań swoich znanych substratów nawozowych z serii AquaBasis. Aktualnie nawiązują one...
Aquavitro - nowa marka w ofercie sklepuAquavitro - nowa marka w ofercie sklepu
Miło nam poinformować iż do oferty sklepu RA dołączyły produkty marki Aquavitro. Wśród preparatów znajdziecie specjalną &...
Nowa dostawa SeachemNowa dostawa Seachem
Zapraszamy po nawozy i preparaty amerykańskiej marki Seachem. Dla miłośników akwarystyki roślinnej przygotowaliśmy bogatą ofertę...
Magazyn AquaJournal 273Magazyn AquaJournal 273
Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego wydania Magazynu AquaJournal. Aktualny numer pośwęcony jest aranżacjom w stylu DOOA,...
Akwarium roślinne o pojemności 16 litrówAkwarium roślinne o pojemności 16 litrów
Zapraszamy do obejrzenia 16-litrowego akwarium Mateusza Salawy. Zbiornika ma już pół roku - oświetlają go 2 lampki LED AquaELa a nawoż...
Aranżacje dystrybutorów ADA po 4 miesiącachAranżacje dystrybutorów ADA po 4 miesiącach
Zapewne pamiętacie filmowy cykl aranżacji realizowanych przez przedstawicieli ADA z 4 różnych krajów. Zobaczmy jak wyglądają po...
Promocja roślin do -25% + darmowa wysyłkaPromocja roślin do -25% + darmowa wysyłka
Oferta promocyjna na wybrane rośliny z hodowli in-vitro. Promocja trwa do niedzieli włącznie przy zamówieniach złożych przez sklep...
Laboratorium akwarystyczne ZoolekLaboratorium akwarystyczne Zoolek
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego "Laboratoria akwarystyczne Zoolek" udostępniane akwarystom podczas różnorodnych...

Podobne akwaria
240l - Nature - Marcin240l - Nature - Marcin
Zapraszamy do obejrzenia akwarium roślinnego o wymiarach 120x40x50cm opartego na podłożu i nawozach ADA. Serce zbiornika stanowi filtr Oase...
016l - BN/T - Espei016l - BN/T - Espei
Zapraszamy do obejrzenia kostki o wymiarach 25x25x25cm. To nano akwarium zostało założone na podłożu Dark Soil w wersji Powder i nawożone...
Akwaponika - nowy trend?Akwaponika - nowy trend?
Akwarystyka roślinna jest już tak wyeksploatowanym tematem iż trudno w niej wymyślić cokolwiek nowego. Z tego powodu ostatnimi czasy nie...
Przykład aranżacji Wabi-KusaPrzykład aranżacji Wabi-Kusa
Zapraszamy do obejrzenia kuli z aranżacją Wabi-Kusa pielęgnowaną w okresie letnim na zewnątrz. Nasz Forumowicz - Paweł Iglewski, miłośnik...
Tajniki aquascapingu
Rośliny do akwarium otwartegoRośliny do akwarium otwartego
Spora popularność akwarium otwartych i stosowanie stylu aranżacji mizube stwarza wiele możliwości zastosowania roślin wyrastających ponad...
Uprawa emersyjna roślin w warunkach domowychUprawa emersyjna roślin w warunkach domowych
Czy wiesz, że w warunkach domowych możesz uprawiać rośliny akwariowe w formie emersyjnej....Fot: JohnbolDyskusja na Forum Kliknij tutaj aby...
Tutorial zakładania akwarium MiniM ADATutorial zakładania akwarium MiniM ADA
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala i śledzenia rozwoju mini akwarium roślinnego przygotowanego w oryginalnym zbiornika ADA Cube Garden z lampą...
90x45x60cm - zakładanie akwarium na produktach CAL90x45x60cm - zakładanie akwarium na produktach CAL
Dystrybutor CAL Aqua Labs zlecił nam założenie akwarium, w którym przetestujemy te produkty. Wybraliśmy zbiornik o wymiarach 90x45x60...
047l - Jurii II - Łukasz Jurgielewicz 047l - Jurii II - Łukasz Jurgielewicz
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala z zakładania akwarium o wymiarach 45x35x30cm ze szkła OptiWhite. W zbiorniku zastosowano tło typu mist oraz...
Całe akwarium na produktach SeachemCałe akwarium na produktach Seachem
Maleństwo doczekało się realizacji. Geneza tego pomysłu jest bardzo prosta. Bawiąc się wcześniej nawozami VIMI i Seachem wybrałem dla...

Sklep

Ładowanie...


Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 

 

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 9000 produktów dostępnych od ręki z wysyłką w 24 godziny lub odbiorem osobistym w Krakowie po wcześniejszej rezerwacji przez internet.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5


Sklep akwarystyczny

 

 
Copyright © 2001-2019 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.